Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOLTE.EU

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 01.03.2018

§1

Definicje

Sprzedawca, Usługodawca - Prowadzącym Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.molte.eu jest firma Molte Marcin Molka (adres prowadzenia działalności: ul. Wiosenna 31o, 55-093 Kiełczów, , NIP 898 202 84 92, adres poczty elektronicznej: biuro@molte.eu, numer telefonu: 531 030 352

Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.molte.eu.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, zmierzający do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawne, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą.

Konto – usługa elektroniczna, przy pomocy której gromadzone są dane przekazane przez Użytkownika oraz umożliwiająca złożenie zamówienia oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego Molte.eu

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Produkt – produkty prezentowane w Sklepie internetowym Molte.eu

Proces składania zamówienia – postępowanie od wyboru przez Użytkownika Produktu ze Sklepu internetowego Molte.eu, poprzez złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika za pomocą funkcji „zamawiam”, zmierzającego bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, do potwierdzenia zgodności złożonego zamówienia przez Sprzedawcę i jego opłaty przez Użytkownika.

Usługa - bezpłatna usługa świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), obejmująca Newsletter i utworzenie Konta umożliwiającego wybór i zakup Produktów od Usługodawcy.

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Użytkowników i określa zasady korzystania ze Sklepu Molte.eu.
 2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Molte.eu możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Użytkownika wymagań opisanych w §9 niniejsze regulaminu.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowane na stronie Sklepu Molte.eu są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (zł). Dodatkowo na karcie produktu prezentowane są zarówno ceny brutto jak i netto, ceny te są wyraźnie oddzielone i opisane.
 4. Informacje na stronach internetowych Sklepu Molte.eu stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie Molte.eu składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie Sklepu Molte.eu. Cena oraz opis towaru stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji” i poinformowaniu o tym fakcie drogą elektroniczną Użytkownika (moment zawarcia umowy sprzedaży).

 

§3

Rejestracja Konta

 1. Rejestracja Konta, o którym mowa w §1 ust. 6 jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym dostępnym pod adresem http://molte.eu/pl/reg , służącym założeniu Konta jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe.
 3. Umowa o świadczenie Usług jest zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Konto dostępne jest dla Użytkowników, którzy zalogują się na nim podając unikatowy, odpowiedni login (nazwę będącą adresem poczty elektronicznej Użytkownika podanym w trakcie procesu rejestracji Konta) oraz hasło (ciąg znaków alfanumerycznych mający na celu zabezpieczenie oraz identyfikację Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji).
 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim również w przypadku zaniechania jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
 6. Umowa o świadczenie Usług może być wypowiedziana w formie tradycyjnej pisemnej lub elektronicznej zarówno przez Użytkownika, jak i Usługodawcę, bez uzasadnienia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 7. W przypadku ustania mocy wiążącej umowy o świadczeniu Usług , Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszystkie złożone przez niego zamówienia anulowane , za wyjątkiem tych, które przejęto już do realizacji.

 

§4

Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Molte.eu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zakończenie przez Użytkownika Procesu składania zamówień i otrzymanie drogą elektroniczną na wskazany przy Koncie adres e-mail potwierdzenia od Sprzedawcy o zmianie statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji” (moment zawarcia umowy sprzedaży).
 3. Jeżeli zamawiany Produkt niebyły dostępny, Użytkownik pod wskazanym przy Koncie adresie e-mail jest informowany o:
  1. braku dostępności produktu na magazynie,
  2. możliwości i czasie zaopatrzenia Sprzedawcy w produkt zamawiany przez Użytkownika,
  3. innych okolicznościach, które dla Użytkownika mogłyby okazać się przydatne np. o posiadanych przez Sprzedawcę produktach zamiennych.
 4. Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez:
  1. Konto
  2. telefoniczny kontakt pod numerami 531 030 352 lub 62 72 72 171, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę danych użytkownika.
 5. Szacowany czas realizacji zamówienia Sprzedawca podaje w Dniach roboczych.
 6. Realizacja zamówienia następuje w terminie wskazanym w Procesie składania zamówienia lub indywidualnie ustalonym ze Sprzedawcą.
 7. Produkty z zamówień o statusie „przyjęte do realizacji” zostaną wysłane do Użytkownika, niezwłocznie po przyjęciu wpłaty przez Sprzedawcę z tytułu zapłaty za zamówione Produkty, chyba że Użytkownik wybrał formę płatności „Kurier za pobraniem”.

 

§5

Formy płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pobraniem kurierowi przy odbiorze przesyłki,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

   mBank

   Numer rachunku: 03 1140 2004 0000 3802 7615 0769

  3.  płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Molte.eu w zakładce „Formy płatności” pod adresem http://molte.eu/pl/i/Formy-platnosci/9 oraz na stronie internetowej http://transferuj.pl.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Transferuj.pl – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357
 4. Sprzedawca za zakupiony towar wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 

§6

Wysyłka towaru i koszty dostawy

 1. Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich ubezpieczoną przesyłką.
 2. Koszty transportu określone są na stronach internetowych Sklepu Molte.eu indywidualnie dla każdego Produktu. Widoczne są również w trakcie składania zamówienia i w jego podsumowaniu w potwierdzenie realizacji zamówienia.
 3. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku wysyłki poza terytorium RP wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu ustalenia kosztów i czasu realizacji zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Czas wysyłki określony jest indywidualnie dla każdego produktu na stronach internetowych Sklepu Molte.eu oraz zostaje każdorazowo potwierdzony z Użytkownikiem przy składaniu Zamówienia.
 6. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Za początek biegu terminu dostawy Produktu do Użytkownika przyjmuje się:
  1. w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - dzień uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem – dzień otrzymania potwierdzenia zmiany statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.
  3. Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę (dostarczony Produkt) przy odbiorze w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sporządzić protokół szkody/rozbieżności , który będzie stanowił podstawę reklamacji.

§7

Reklamacje

 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy dotyczący sprzedanego produktu z wadą fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określony w obowiązujących przepisach a w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zakupiony Produkt wolny od wad.
 3. Jeżeli po odbiorze towaru (czyli po przejściu własności) Klient stwierdzi , że towar posiada wady fizyczne, Klient wedle własnego wyboru może:
  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 4. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: ul. Wiosenna 31 o, 55-093 Kiełczów;
  2. przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@molte.eu;
 5. W zgłaszanej reklamacji rekomendujemy podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu, a zwłaszcza: rodzaju i daty wystąpienia wady, czego Klient domaga się od Sprzedającego, danych kontaktowych składającego reklamację oraz załączyć dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. W przypadku gdy do odniesienia się przez Sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi konieczne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, transport odbywa się na zlecenie i koszt Klienta chyba, że Sprzedawca i Klient ustalą inny sposób na ustalenie istnienia i rodzaju zgłaszanych wad.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient otrzyma zwrot kosztów poniesionych z tytułu wysłania wadliwego towaru.
 9. Więcej szczegółów dotyczących reklamacji i zwrotów dostępne jest na stronie internetowej Sklepu Molte.eu pod adresem http://molte.eu/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Produktu przez Kupującego (przejścia prawa własności) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 2. Do zachowania terminu i skorzystania z prawa zwrotu należy wysłać jednoznaczne oświadczenie przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:
  1. w formie pisemnej wysyłając na adres: ul. Wiosenna 31o, 55-093 Kiełczów;
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@molte.eu;
 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zamieszczony jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, a także został przedstawiony poniżej:

Formularz odstąpienia od umowy - WZÓR
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Molte Marcin Molka.  
ul. Wiosenna 31 o
55-093 Kiełczów
biuro@molte.eu
Tel: 531 030 352
 


Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych produktów:

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

4. ..................................................................................

Numer zamówienia / faktury ...........................................

Data zawarcia umowy ...............................

Data odbioru ...........................

Imię i nazwisko ...............................................................

Adres ................................................................................

Data ..................................................................................

Podpis .........................


Konsument może skorzystać z proponowanego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie poniesione przez niego koszty, w tym dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów za pomocą takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaoferował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Konsument zobowiązany jest dostarczyć zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar w stanie kompletnym oraz zobowiązany jest należycie ten towar zabezpieczyć we czasie transportu zwrotnego, tak aby towar nie został uszkodzony. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedawcy, za co Kupujący ponosi odpowiedzialność, przysługuje Sprzedawcy prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania na zasadach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.
 5. Koszty, które mogą wystąpić w związku z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. W przypadku Produktu wykonywanego na indywidualne zamówienie, którego wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Więcej szczegółów dotyczących reklamacji i zwrotów dostępne jest na Stronie internetowej Sklepu Molte.eu pod adresem http://molte.eu/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14

 

§9

Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Molte Marcin Molka (adres prowadzenia działalności: ul. Wiosenna 31 o, 55-093 Kiełczów), NIP 898 202 84 92, dalej Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub żądania usunięcia.
 3. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@molte.eu

 

§10

Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu Molte.eu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi języka Javascript.
  5. Strona internetowa Sklepu Molte.eu zoptymalizowana jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

§11

Newsletter

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na Usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest Newsletter, uzyskany w trakcie rejestracji Konta adres poczty elektronicznej (e-mail) dodawany jest do listy wysyłkowej (e-mailingowej) i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail informującej o swojej woli na adres: biuro@molte.eu

 

§12

Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Strona internetowa Sklepu Molte.eu chroniona jest prawem autorskim.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, a w szczególności opisów i zdjęć zamieszonych na Stronie internetowej Sklepu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Usługodawcy.

 

§13

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. W sprawach spornych nieuregulowanych w Regulaminie lub powstających w związku z nim zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://molte.eu/pl/i/Regulamin/2
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej pod adresem wskazanym w ust. 3 powyżej.
 5. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym wymagane jest zapoznanie się użytkownika z Regulaminem i jego akceptacja.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl